Voorwaarden en Condities

Over het algemeen 

De aankoopvoorwaarden vormen samen met de bestelling, bevestigd door een orderbevestiging, de algemene contractuele basis van de aankoop.

Aankopen in de online winkel worden gedaan met een creditcard, VIPPS of Klarna.

Bindende koopovereenkomsten met minderjarigen mogen niet worden ondertekend zonder toestemming van een ouder of voogd. Bindende koopovereenkomsten mogen alleen worden aangegaan met personen die ouder zijn dan 15 jaar. Aankopen op krediet kunnen alleen worden gedaan door personen van 18 jaar en ouder. Voor de online aankoop van OTC-medicijnen geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. 

Consumentenaankopen worden geregeld door de wet op de consumentenkoop, de wet op het herroepingsrecht, de marketingwet, de wet op de persoonsgegevens, de wet op de elektronische handel en de wet op de krediet aankoop. Wanneer deze verkoopvoorwaarden de opstelling van een schriftelijk document vereisen, geschiedt dit door middel van elektronische post of per post.

erezionepillole.com aanvaardt verantwoordelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid die verder gaat dan die welke op enig moment uit de toepasselijke wetgeving voortvloeit.

Reservering en afspraak 

Uw bestelling is bindend zodra deze is geregistreerd en ingediend in ons bestelsysteem. Wij zijn gebonden door uw bestelling, zelfs als deze niet afwijkt van wat wij aanbieden in onze online winkel, in onze marketing of op enige andere wijze.

Na ontvangst van uw bestelling, ontvangt u automatisch een e-mail met uw orderbevestiging. Lees de bevestiging zorgvuldig door en controleer of deze overeenkomt met uw bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren indien het door de koper bestelde product niet voorradig is. Als dit gebeurt, zal er contact met de koper worden opgenomen, eventueel met informatie over een alternatief artikel.

Prijswijzigingen die zich voordoen na het tijdstip van de bestelling en die niet te wijten zijn aan fouten, hebben geen terugwerkende kracht. Indien er type- of drukfouten van significante omvang zijn opgetreden, of fouten in de automatische berekening van prijzen, kan erezionepillole.com bestellingen annuleren of weigeren. Dit geldt zelfs indien de klant een orderbevestiging of iets dergelijks heeft ontvangen. Dergelijke fouten moeten worden gecorrigeerd binnen een redelijke termijn na ontdekking van de fout.

Indien u het pakket niet afhaalt en volledig passief blijft, geeft dit ons geen enkele aanwijzing over de reden waarom het pakket niet is afgehaald. In dat geval hebt u niet voldaan aan de vereisten van de wet op het herroepingsrecht en verliest u dus het recht om de overeenkomst te herroepen. In dergelijke gevallen zullen wij de koper een vergoeding van maximaal 600 NOK in rekening brengen. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan de totale uitbetaling aan de koper. De vergoeding dekt de kosten van verzending naar u en terug naar ons, alsmede de behandeling van het dossier door de apotheek. Bij gebruik van Klarna Invoice wordt de factuur pas ingediend als wij informatie hebben ontvangen over de reden van de retourzending.

Informatie op Belgieapotheek.com

Wij streven ernaar onze klanten zo nauwkeurig mogelijke informatie over onze producten te verstrekken. Wij behouden ons echter het recht voor om tik- of drukfouten te maken, waardoor het kan gebeuren dat wij niet kunnen leveren volgens de informatie in onze online winkel, onze marketing of anderszins. De informatie over elk afzonderlijk product is afkomstig van onze leveranciers en helaas kunnen ook hier fouten voorkomen. De foto’s op onze pagina’s kunnen in sommige gevallen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product.

De informatie op Belgieapotheek.com mag geen professionele hulp vervangen in geval van ernstige ziekte. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van onze producten. Raadpleeg een arts als u langdurige of terugkerende klachten heeft of als u twijfelt of u ernstig ziek bent.

Klacht 

Indien de koper een gebrek of defect aan het artikel ontdekt of had moeten ontdekken, moet hij de klantendienst binnen een redelijke termijn meedelen dat hij zich op het gebrek (de klacht) zal beroepen.

Indien er geen overeenstemming is tussen de bestelling en het geleverde artikel, moet de koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de klantendienst en een klacht indienen.

Als er een daadwerkelijk gebrek aan de zaak is en de consument binnen een redelijke termijn heeft geklaagd, kan de koper een klacht indienen:

  • Correctie of teruggave
  • Annulering van de aankoop
  • Vervanging
  • Handhaaf de aankoopprijs

Zie ook de Wet op de aanschaf van consumptiegoederen voor meer details.

Persoonlijke gegevens 

Iedereen die werkt bij erectionpillole.com is gebonden aan het beroepsgeheim. Wanneer u bij ons winkelt, hebben wij informatie nodig over uw naam, adres en e-mailadres, zodat wij de goederen veilig bij u kunnen afleveren en contact met u kunnen opnemen over de voorwaarden met betrekking tot uw bestelling. Er moet ook informatie worden bijgehouden met betrekking tot de boekhouding, het beheer van de commissies en eventueel het beheer van het rendement.

Wij verzamelen en bewaren ook informatie over welke pagina’s, categorieën en producten worden bekeken of waarnaar wordt gezocht om uw winkelervaring te verbeteren. Wij kunnen dit niet herleiden tot de individuele bezoeker. U kunt hier meer te weten komen

Kaartnummers worden niet opgeslagen door erectionpillole.com buiten wat nodig is om een efficiënte afhandeling van eventuele debet, boeking annulering en krediet kwesties te garanderen.

Als u zich bij ons registreert, heeft u de mogelijkheid om uw betalingsgegevens en meerdere afleveradressen te registreren om uw aankoop sneller te laten verlopen.

erezionepillole.com verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden, noch wisselt het dergelijke informatie uit of geeft het door aan derden. De uitzondering betreft informatie die van overheidsinstanties wordt gevraagd.

Buitengewone omstandigheden 

erezionepillole.com is slechts aansprakelijk voor het verlies van het artikel indien fouten of gebreken zijn bewezen. Dit is echter niet van toepassing indien erezionepillole.com bewijst dat het defect te wijten was aan omstandigheden buiten de controle van erezionepillole.com en waarvan erezionepillole.com redelijkerwijs niet verwacht kon worden de gevolgen te vermijden of te overwinnen.

erezionepillole.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van gebreken, tenzij de schade te wijten is aan grove nalatigheid van de kant van erezionepillole.com.

In het geval van consumentenkoop mogen de voorwaarden niet slechter zijn dan die welke in de wet inzake consumentenkoop zijn vastgesteld.

Verandering in voorwaarden 

erezionepillole.com behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden te wijzigen, ook als gevolg van wetswijzigingen.

Overmacht 

erezionepillole.com is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade geleden door de koper als gevolg van overmacht, met inbegrip van stakingen, lock-outs, oorlogen, branden, rampen, onderbrekingen in de telecommunicatie of elektriciteitsvoorziening, enz. De koop kan geheel of gedeeltelijk worden ontbonden indien dergelijke voorwaarden blijvend zijn. Indien de incidenten van tijdelijke aard zijn, kan elke partij om uitstel van de leveringstermijn verzoeken.

Geschillen en rechtskeuze 

Geschillen in verband met de voorwaarden en bepalingen daarvan, alsmede geschillen in verband met de zaken waarop zij betrekking hebben en ten aanzien waarvan de volgende juridische kwesties aan de orde zijn, vallen onder de bevoegdheid van de gewone rechtbanken, met de districtsrechtbank van Oslo als bevoegde rechtbank

0
    0
    Uw Mandje
    Uw mandje is leegTerug naar Winkel